ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Atelier135 via haar webshop “Webshop - Knuffelatelier.be”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van knuffelatelier.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Atelier135 behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Webshop - Knuffelatelier.be”: de website van de Atelier135 waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop – Knuffelatelier.be”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Atelier135 en de klant van de internetwinkel “Webshop – Knuffelatelier.be” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de Webshop – Knuffelatelier.be.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Atelier135 via Webshop – Knuffelatelier.be die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Marc Mouton
Atelier135
Kontischstraat 135
2650 Edegem
Belgie
[email protected]
Tel: ++32(0)3/289 87 10
BTW: BE0568.752.174

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Atelier135 komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Atelier135 hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop – Knuffelatelier.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

*bij het niet voorradig zijn van een product,
*bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
*bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Webshop – Knuffelatelier.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Online betalingen gebeuren via MOLLIE. Online betalen kan met verschillende betaalmogelijkheden zoals Bancontact / Mister Cash, PayPal (Visa- of Mastercard), Belfius Direct, KBC/CBC Betaalknop of via iDEAL. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Atelier135 kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Atelier135.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

Atelier135
Kontichstraat 135
2650 Edegem
Rekeningnummer : 068-9017120-27
IBAN: BE48 0689 0171 2027
BIC: GKCCBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Atelier135 bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering & leveringstijd

Webshop – Knuffelatelier.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 17 u binnen de 72u te versturen. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop – Knuffelatelier.be ernaar deze binnen de 72u te verzenden, te rekenen vanaf de eerstvolgende werkdag vanaf 17 u.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is kan de klant een alternatief product bestellen of zich aanmelden aan de voorraadmelding.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Atelier135 binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Knuffelatelier.be van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop – Knuffelatelier.be de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Atelier135 binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Knuffelatelier.be heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres of afhaalpunt. Atelier135 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres of keuze van het afhaalpunt en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres of afhaalpunt gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres of afhaalpunt in België:
Betaalt de klant 6,50 € verzendkosten, of 4 euro via een afhaalpunt, in heel België.

Voor bestellingen met leveradres in Nederland:
Betaalt de klant 8 € verzendkosten voor bestellingen in heel Nederland.

Omruiling

TWEE SOORTEN ARTIKELEN WORDEN TE KOOP AANGEBODEN OP ONZE WEBSITE

1. Een selectie van artikelen uit de collectie, afkomstig uit het assortiment.

2. Gepersonaliseerde artikelen, ontworpen en vervaardigd volgens uw specificaties maar uitsluitend binnen
de grenzen van op het moment van bestelling aangeboden keuzemogelijkheden.

Gepersonaliseerde artikelen

Gezien het unieke en persoonlijke karakter van uw Gepersonaliseerde artikel, kan deze niet worden geruild of geretourneerd.

Als gevolg hiervan heeft u geen enkele mogelijkheid om u te beroepen op een bedenktermijn. Wij raden u dientengevolge aan om de nodige tijd en aandacht te besteden aan de creatie van uw artikel.

Artikelen uit het assortiment – niet gepersonaliseerd

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Webshop – Knuffelatelier.be de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Atelier135
Kontichstraat 135
2650 Edegem
Belgie

Verzaking

Enkel van toepassing op : Artikelen uit het assortiment – niet gepersonaliseerd

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop – Knuffelatelier.be binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Atelier135
Kontichstraat 135
2650 Edegem
Belgie

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop – Knuffelatelier is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Atelier135.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop – Knuffelatelier.be/ Atelier135 zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop – Knuffelatelier.be/Atelier135 zijn onderworpen aan het Belgisch recht.